Projecten indienen

Fiets Mee

Secretariaat: Munnikhoef 8 5411 CD Zeeland Tel 0486-452490

RICHTLIJNEN EN VERKLARINGEN MOV ZEELAND PROJECTEN

INLEIDING:

Omdat het aantal missionarissen terugloopt en MOV Zeeland ook in de toekomst hecht aan steun voor de Derde Wereld, bestaat de mogelijkheid voor inwoners van Zeeland om Derde Wereld Projecten in te dienen. Elk jaar kunnen wordt er een projecten budget bekend gemaakt ter ondersteuning van missionarissen en/of projecten en kunnen rekenen op steun van de MOV Zeeland. De (oud) missionarissen en missie zusters hebben de oudste rechten en kunnen rekenen op onvoorwaardelijke steun. Indien het projecten budget gereserveerd is voor de (oud) missionarissen en missie zusters kunnen inwoners en oud inwoners toch een project indienen en dit project wordt door het bestuur van MOV Zeeland geëvalueerd. De indiener van het project krijgt binnen 1 maand respons van het bestuur van MOV Zeeland. Bij zowel toekenning of afwijzing van het project zal er een onderbouwing zijn.

HET INDIENEN VAN PROJECTEN

De projecten moeten op de een of andere manier een band met Zeeland hebben. Vandaar dat alleen inwoners of oud inwoners van Zeeland een project kunnen indienen. Zij dienen rechtstreeks in contact te staan met een contactpersoon ter plaatse. Goedgekeurde projecten worden alleen in het jaar van aanvraag gesteund. Men kan echter het project ieder jaar opnieuw indienen.

DE PROCEDURE

De ingediende projecten worden beoordeeld door de het bestuur van MOV Zeeland. Het kan zijn dat indieners door de MOV Zeeland worden uitgenodigd om mondeling hun project toe te lichten. De hoogst gewaardeerde projecten zullen in aanmerking komen voor steun van de MOV Zeeland. Het bestuur beslist uiteindelijk welke projecten gesteund zullen worden. Vervolgens worden alle indieners schriftelijk op de hoogte gebracht van dit besluit. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De indieners dragen ook zorg voor verantwoording en rapportage van de besteedde gelden aan het bestuur van MOV Zeeland (uiterlijk binnen één jaar).

WELKE PROJECTEN KOMEN IN AANMERKING

Binnen MOV Zeeland worden twee statussen erkend:

1 De missionaris

2 Een project

Het maximum aantal missionarissen en projecten dat MOV Zeeland ondersteunt wordt elke jaar bepaald omdat MOV Zeeland afhankelijk is van externe geldbronnen. Afhankelijk van het aantal missionarissen kan er ruimte voor ondersteuning van projecten. Jaarlijks wordt door het bestuur op 1 maart bepaald hoeveel missionarissen kunnen rekenen op steun van de MOV Zeeland Daarmee wordt ook bepaald hoeveel projecten dat jaar op MOV Zeeland steun kunnen rekenen.

DEFINITIE MISSIONARIS INCLUSIEF LEKENMISSIONARISSEN

Om voor de MOV Zeeland in aanmerking te komen, dient een missionaris een aangesteld functionaris met zending van een erkend kerkgenootschap te zijn, afkomstig uit, dan wel zijn/haar wortels hebbend in de Zeelandse gemeenschap. De missionaris is wonend en/of actief werkzaam in de Derde Wereld en heeft de zorg voor een bepaalde groep mensen.

DEFINITIE DERDE WERELD

Streek/land waar de levensstandaard zo laag is, dat de arme bevolking niet in staat is om te voorzien in een van de primaire levensbehoeften.

ü Voedsel

ü Gezondheidszorg

ü Onderwijs

ü Huisvesting

Op korte termijn is er geen uitzicht, als er geen hulp komt van buitenaf

PROJECT

Projecten dienen kleinschalig van karakter en (fysiek, dan wel financieel) afgerond te zijn en direct gericht op hulp aan de plaatselijke bevolking in de Derde Wereld. De te besteden gelden dienen duidelijk aantoonbaar te worden besteed t.b.v. de betreffende mensen. Een project kan jaarlijks opnieuw worden ingediend, maar komt niet per definitie wederom in aanmerking voor steun.

De volgende zaken komen NIET voor de MOV Zeeland steun in aanmerking:

 • Salarissen en/of vergoedingen aan hulpverleners, alsmede reiskosten
 • Middelen t.b.v. hulpverleners die niet direct ten goede komen aan de plaatselijke bevolking.
 • Individuele projecten, die gericht zijn op één of enkele mensen
 • Grootschalige, doorlopende projecten
 • Vergelijkbare fondsen en acties
 • Aflossing van schulden

DE AANVRAAG

Voor 1 juli wordt een aanvraag voor een project ingediend bij de MOV Zeeland.

Deze aanvraag dient de volgende elementen te bevatten:

 • Het concrete doel waarvoor steun gevraagd wordt, het land, plaats, gebied
 • Wat is de problematiek in de streek?
 • Waar wordt het geld aan besteed?
 • Wie is de projectdrager ter plaatse?
 • Is er een band met een plaatselijk kerkgenootschap?
 • Wie is de indiener van het project?
 • Is er beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden (foto’s, video, etc)?
 • Waarom is een bijdrage van de MOV Zeeland zo belangrijk?
 • Zijn er meer fondsen die het project steunen. Zo ja, welke?
 • Aan wie moet het geld eventueel worden uitgekeerd en hoe?
 • Een project kan jaarlijks opnieuw worden ingediend, ongeacht of het reeds eerder gehonoreerd is geweest of niet?
 • Meerdere aanvragen voor projecten die hetzelfde doel steunen, zullen in goed overleg worden gebundeld tot één nieuw project.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

In augustus 2015 bereikten 193 landen een akkoord over de volgende 17 doelstellingen:

1. Geen armoede … Het beëindigen van armoede in al zijn vormen en overal ter wereld.

2. Geen honger … Het uitbannen van honger, het realiseren van voedselzekerheid en verbeterde voeding en het bevorderen van duurzame landbouw.

3. Goede gezondheid … Het waarborgen van gezond levens en het bevorderen van welzijn voor iedereen en alle leeftijden.

4. Hoogwaardig onderwijs … Het zekerstellen van inclusief en rechtvaardig, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het bevorderen van levenslange leermogelijkheden voor iedereen.

5. Gendergelijkheid … Het realiseren van gendergelijkheid voor en emancipatie van vrouwen en meisjes.

6. Schoon water en sanitaire voorzieningen … Ervoor zorgen dat water en sanitaire voorzieningen voor iedereen beschikbaar zijn en duurzaam beheerd worden.

7. Duurzame en betaalbare energievoorziening … Het zekerstellen van de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

8. Goede werkgelegenheid en economische groei… Het bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.

9. Innovatie en goede infrastructuur … Het bouwen van een veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie.

10. Ongelijkheid verminderen… Het verminderen van de ongelijkheid binnen en tussen landen.

11. Duurzame steden en gemeenschappen … Het creëren van steden en menselijke nederzettingen die inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn.

12. Verantwoord gebruik van hulpbronnen… Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.

13. Klimaatmaatregelen … Het nemen van dringende maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.

14. Duurzame oceanen… Het in stand houden en duurzaam gebruikmaken van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.

15. Duurzaam landgebruik … Het beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzame gebruik van terrestrische ecosystemen, het waarborgen van een duurzaam bosbeheer, het bestrijden van woestijnvorming, en het tegengaan van landdegradatie en verlies aan biodiversiteit en het treffen van maatregelen voor het herstel.

16. Vrede en gerechtigheid… Het stimuleren van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, het verschaffen van toegang tot gerechtigheid voor iedereen en het creëren van effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus.

17. Samenwerkingsverbanden voor duurzame ontwikkeling … Het versterken van implementatiemanieren en het revitaliseren van het wereldwijd samenwerkingsverband voor duurzame ontwikkeling.

Beoordeling criteria

Criterium Ja Nee Weet niet Overleg
Het project kent een partnerorganisatie in het ontwikkelingsland.
Het project draagt bij aan een verbetering van de leefomstandigheden van een groep kansarme mensen.
Het project bevordert de realisatie van minimaal één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
Het project betreft 75% eenmalige, materiële inves-teringen en 25% investeringen in capaciteitsopbouw.
Het project wordt binnen een jaar uitgevoerd en beëindigd. Er wordt alleen steun gegeven in dat jaar.
De doelgroep van het project is niet in staat te voorzien of verbetering in eigen primaire levensbehoeften: gezondheidszorg, voeding, onderwijs en huisvesting.
Het project is kleinschalig van karakter.
Het project is gericht op hulp aan de plaatselijke bevolking.
Aan het project ligt een gedegen projectvoorstel / plan ten grondslag, welk aan het MOV wordt gestuurd.
Alleen inwoners van Zeeland of degenen met roots in Zeeland en personen die in de afgelopen jaren een of meerdere projecten heeft/ hebben ingediend kunnen een project indienen
De indiener staat in rechtstreeks contact met de missionaris / ontwikkelingswerker ter plaatse.