Fiets Mee projecten 2022:

Fiets mee project 2022

Project Leerachterstand voor kinderen in achterstandswijken  Stichting HoPe Holanda Peru

Zoals overal ter wereld heeft de coronapandemie ook in Peru flink huisgehouden. Peru had
zelfs het hoogste aantal coronadoden per inwoneraantal ter wereld.
Het schooljaar in Peru loopt van maart tot en met december. In 2020 zou het schooljaar op maandag 16 maart van start gaan. Dat was echter ook precies de dag dat Peru haar grenzen hermetisch sloot vanwege het oprukkende coronavirus. Niet alleen de grenzen naar buiten werden gesloten maar ook de bevolking werd verplicht binnen te blijven. We mochten alleen de straat nog op voor noodzakelijke boodschappen in de dichtstbijzijnde supermarkt of apotheek.

De scholen gingen dan ook niet open, een situatie die uiteindelijk gedurende de schooljaren 2020 en 2021 zou blijven voortbestaan. Het Ministerie van Onderwijs startte in 2020 een programma “Aprende in Casa” (Thuis leren). Via televisieprogramma´s kregen de kinderen een aantal lessen. Daarnaast kregen kinderen via internet en WhatsApp opdrachten die zij dan ook weer via de zelfde media moesten terugkoppelen.
Lang niet alle scholen hebben deze opdracht, die zij vanuit de overheid kregen, met goed gevolg uitgevoerd. Het grote probleem voor de kinderen in de achterstandswijken was echter dat zij niet over een computer, internet en / of over een goede smartphone beschikten om deel te nemen aan de lessen. Alleen al de continue aankoop van databundels was voor het overgrote gedeelte van de bevolking in de achterstandswijken een te grote luxe. De economie van Peru kreeg een enorme klap door de pandemie en tienduizenden families raakten van de ene op de andere dag hun inkomsten kwijt.
Eind 2021 begon het er op te lijken dat de scholen in 2022 weer voorzichtig hun deuren zouden openen. Het zou echter tot mei duren voor het onderwijs op de scholen echt weer van start zou gaan. Kinderen hadden twee jaar lang nauwelijks tot helemaal geen onderwijs gevolgd. Desondanks gingen de leerlingen normaal over naar de volgende klas. Dit betekende voor bijvoorbeeld kinderen die in 2020 in de eerste klas (groep 3 in NL) in zouden stromen dat zij nu in klas 3 (groep 5) zitten. Deze kinderen hebben totaal geen basis met betrekking tot bijvoorbeeld reken en taal. Kinderen in de derde klas kunnen lezen noch schrijven en hebben geen basis voor rekenvaardigheden op kunnen bouwen.
HoPe heeft de maanden januari – maart gebruikt om in onze naschoolse opvang (voor het gemak: bibliotheek) kinderen flink bij te spijkeren. In deze maanden heeft HoPe in de bibliotheek zowel een ochtend- als een middagprogramma verzorgd. Dit met name om in kleinere groepen te kunnen werken en toch veel kinderen te kunnen helpen. Stichting HoPe Holanda Peru – Aanvraag projectondersteuning MOV Zeeland 2022 Nu de scholen weer open zijn verzorgt HoPe, net als vóór de pandemie, alleen een middagprogramma, de kinderen gaan ’s ochtends naar school. Dagelijks maken tussen de 60 en 70 kinderen gebruik van de bibliotheek.
Om de kinderen zo goed mogelijk bij te kunnen staan heeft HoPe een extra leerkaracht voor de bibliotheek aangesteld. Ook willen we graag extra materialen en leermiddelen aanschaffen om de kinderen de best mogelijke middelen te bieden om de opgelopen achterstand zo goed mogelijk in te halen.

Vasten actie project 2022

Probleem- en contextanalyse

De covid-19 pandemie heeft een grote impact op de Braziliaanse context, in juni 2021 overschreed Brazilië de tragische grens van 500.000 doden. De pandemie heeft de ongelijkheid in Brazilië verder vergroot. De werkloosheid is gestegen tot 20 miljoen werklozen in het tweede kwartaal van 2021, volgend het Braziliaanse Instituut voor Geografie en Statistiek (IBGE). Volgens de Stichting Getúlio Vargas (FGV) leven 27,7 miljoen mensen, 13% van de Braziliaanse bevolking, onder de armoedegrens. Het gemiddelde inkomen in Brazilië is in 2021 9,4% lager dan in 2019,voor de armste helft is dit inkomensverlies 21,5%. Uit het nationale onderzoek naar voedselonzekerheid in de context van de covid-19 pandemie in Brazilië blijkt dat in 2020 meer dan 19 miljoen Brazilianen honger leden.
De afvalverzamelaars/sters worden beschouwd als één van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Brazilië. Voornamelijk vrouwen, zwart, met een laag opleidingsniveau, vele zijn analfabeet, en grote gezinnen, die in een kwetsbare situatie leven. De organisaties van de afvalverzamelaarsters zijn zwaar getroffen door de pandemie, met een sterke daling van het volume van ingezamelde materialen en van de prijzen. Hierdoor is het inkomen van de afvalverzamelaars/sters sterk gedaald.

Project Angelique van Zeeland

RECHT OP SANITATIE VOOR AFROBRAZILIAANSE GEMEENSCHAPPEN IN DE PAMPA IN BRAZILIË

Dit project is gericht op de bouw van een gemeenschapshuis en het verdedigen van de rechten van afrobrazilianen in de Pampa, met name het recht op toegang tot sanitatie. Het project zal bijdrage aan het verbeteren van de levensomstandigheden en verdedigen van de rechten van de afrobrazilianen in de kilombola-gemeenschap Rincão dos Negros in Rosário do Sul, in de staat Rio Grande do Sul, in het zuiden van Brazilië.
De bewoners van de quilombola-gemeenschappen leven in situatie van ongelijkheid, schending van hun rechten en behoren tot de meest kwetsbare groep in de staat Rio Grande do Sul. In de gemeenschap wonen 12 families, in totaal 50 mensens. Het is een erg arme gemeenschap, en dit is grotendeels te wijten aan een gebrek aan toegang tot rechten en sociaal beleid. Ze wonen in houten huizen, zonder elementaire sanitaire voorzieningen, ze hebben geen toiletten. Evenmin beschikken ze over een gezamelijke ruimte voor vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenschap.
Ze houden dieren, zoals kippen en schapen, en verbouwen onder andere cassave. De vrouwen worden in de regio erkend voor het maken van handwerk met schapenwol, waarvan dekens worden gemaakt, evenals kleine dekens die onder paardenzadels worden gebruikt. Omdat er veel veehouderijen in de regio zijn, is er veel vraag naar de paardendekens. De kinderen studeren op een plattelandschool in de regio.

Het project voorziet in de aankoop van bouwmaterialen voor de bouw van een kleine gemeenschapsruimte en een gemeenschappelijk toilet voor de kilombola-gemeenschap in Rosário do Sul. Dit project zal 12 families, in totaal 50 vrouwen, mannen en kinderen, ondersteunen.

De gemeenschappelijke ruimte zal gebruikt worden voor bijeenkomsten, vergaderingen en cursussen over mensenrechten, rechten van de kilombola-gemeenschappen en afro-brazilianen, sociale rechten, territoriale rechten en bescherming van de natuur en behoud van de biodiversiteit. Het toilet in de gemeenschappelijke ruimte zal gebruikt worden door de mensen van de gemeenschap. Het zal een gezamelijk toilet zijn, zodat iedereen toegang heeft tot sanitatie.

Dit project draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG), van de Verenigde Naties. Het project draagt met name bij aan Doel 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen en Doel 6: Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Project Aanvraag  voor airco’s

Stichting Vrienden van Brazilië/ Cor en Marianne van Loy

In São José da Tapera in de staat Alagoas in het noordoosten van Brazilië staat de school João Paulo II (Johannes Paulus II) van wijlen zuster Redempta Bogers (zusters van Asten, franciscanessen). De school heeft dringend behoefte aan nieuwe airco’s, waarbij de Stichting Vrienden van Brazilië (VvB) hen graag wil ondersteunen.
Tapera betekent woestijn en zegt dus zeker wat over de omgeving. Die is droog en heet en men heeft moeite om er landbouw te bedrijven. Irrigatie is er niet, er is juist een waterprobleem.
De streek wordt mede daardoor niet door de regering van Brazilië als interessant gezien en ontwikkelingen blijven er achter. De mensen blijven arm, de producten worden echter duurder. Met de verdeling van de welvaart is het slecht gesteld in Brazilië.
Het geld van de Fiets Mee wordt besteed aan het project voor airco’s die heel hard nodig zijn om het klimaat binnen de school te verbeteren. In hitte is het immers slecht studeren. De bestaande airco’s zijn aan vervanging toe, de meesten zijn al kapot. Daarnaast wordt er getracht binnen het schoolbestuur een project voor zonnepanelen op te starten, zodat de energierekening betaalbaar blijft. Maar daarvoor worden andere instanties benaderd voor hulp.
De projectdrager ter plaatse is de Stichting AMFE met als contactpersoon Hanny Vieira – Limbeek, een Nederlandse die sinds 2006 in Pão de Açúcar woont en altijd heeft gewerkt met en voor de zusters franciscanessen. Wij kunnen haar contactgegevens aan u doorgeven.
De school valt onder de Sociedade educacional de assistencial da paróquia de Pão de Açúcar (Seappa). Binnen de parochie draagt deze zorg voor de prachtige nalatenschap van de zusters in de vorm van hun scholen. Parochiepriester Padre Thiago heeft zitting in de Stichting AMFE. VvB heeft regelmatig online contact met hem en Hanny. Hanny is in alle zaken onze contactpersoon en er is dus geen taalbarrière.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Projecttitel: Zoete aardappelteelt voor voedselzekerheid en armoedebestrijding in Santa Kameroen   Eric Akum/Paul Steverink

Doel
Het doel van het project is bij te dragen aan armoedebestrijding, honger te verminderen en voedselzekerheid te garanderen door 15 weduwen in staat te stellen zoete aardappelen te verbouwen en om te zetten in kwaliteitsmeel voor het maken van brood.

Santa Sub-divisie maakt deel uit van de economisch gemarginaliseerde noordwestelijke regio van het Engelssprekende Kameroen. Ongeveer 80% van de inwoners van deze plaats, vooral vrouwen, is voornamelijk afhankelijk van landbouw voor eigen gebruik, het verbouwen van bederfelijke groenten en voedselgewassen voor consumptie en om lokaal te verkopen. Met de aanhoudende Ruslandoorlog in Oekraïne is tarwebloem, dat voornamelijk uit Oekraïne werd geïmporteerd voor het maken van brood en ander banket, volledig van de markten verdwenen. Deze schaarste aan tarwemeel biedt enorme kansen voor lokale boeren van zoete aardappelen en zoete aardappelmeel, dat nu een voorkeurs substituut is voor tarwemeel dat lokaal wordt gebruikt bij het maken van brood. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de vraag naar zoete aardappelen, met name zoete aardappelmeel van kopers die ook bereid zijn iets meer te betalen. Om aan de vraag te voldoen en ook te profiteren van de stijging van de prijzen per kilogram (kg) zoete aardappelmeel, ziet een groep lokale weduwen dit als een kans om een beetje inkomen te verdienen en ook de voedselzekerheid uit de teelt te garanderen , verwerking en verkoop van meel van zoete aardappelen aan de lokale bakkerijen en markten. Aangezien zoete aardappelen een van de weinige gewassen is die in dit gebied worden verbouwd zonder het gebruik van kunstmest, behoedt dit de weduwen ook voor de ontberingen om altijd te proberen mest te krijgen om zoete aardappelen te verbouwen, in tegenstelling tot andere gewassen.
In een poging om altijd op zoek te gaan naar andere geschikte alternatieve inkomstenbronnen en methoden voor het bewaren van voedsel om hun levensonderhoud te verbeteren, zien de boeren dit een kans om de opvoeding van hun kinderen, de kosten van de gezondheidszorg, de voedselzekerheid te ondersteunen en ook af te wijken van het vertrouwen op meststoffen.

Kans
De schaarste aan tarwebloem voor brood en andere granen/graanproducten, ontstaan door de oorlog in Oekraïne, heeft ertoe geleid dat lokale gemeenschappen die voorheen afhankelijk waren van deze import naar binnen zijn gaan zoeken naar alternatieven. Een van dergelijke geschikte alternatieven die zijn geïdentificeerd om brood te vervangen door tarwemeel, is meel van zoete aardappelen. Zoete aardappelen zijn een van de meest geteelde voedselgewassen in dit gebied voor gewone consumptie, maar de vraag is nog nooit zo hoog geweest vanwege het recente gebruik ervan bij het maken van lokaal meel voor brood. Met een vraag die het aanbod overtreft, kunnen boeren die dit gewas verbouwen nu iets meer verdienen dan in de voorgaande tijden. Bovendien trekt het toevoegen van een beetje waarde aan de zoete aardappelen door het om te zetten in meel nog meer inkomsten.

Het is om deze reden dat de groep weduwnaars financiële steun vraagt om hun productie te verhogen en de knowhow en apparatuur te verwerven om hun gecultiveerde zoete aardappelen om te zetten in meel.
De knowhow en vaardigheden die ze willen verwerven, zijn hoe ze een lokaal droogsysteem kunnen opzetten om hun zoete aardappelen efficiënt te drogen en meel te produceren dat voldoet aan de norm die door de koper wordt gevraagd.

Eenmalige machtiging 2021

De opbrengst van de eenmalige machtiging en van de mail actie is € 2709,50 Hiervan is € 1897,50 ontvangen van de machtigingen en we hebben via de bank € 812,00 ontvangen. Dit bedrag heeft ervoor gezorgd dat de projecten uitgevoerd kunnen worden.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen